wat moet er geregeld worden

Scheiden, of je nu wel of niet gehuwd bent, is een van de ingrijpendste gebeurtenissen in een mensenleven.

Een heel aantal zaken dient geregeld te worden. En dit in een periode waarin je je hoofd misschien liever even in het zand zou willen steken. Emoties kunnen de zakelijke afwikkeling van de scheiding gaan beïnvloeden of zelfs verstoren.

EOT-wat moet er geregeld worden

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de procedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Een echtscheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.
Wat dient er zoal geregeld te worden?

I. Op vermogensrechtelijk vlak:

 • regeling/ verdeling roerende goederen: verdeling meubels, auto, caravan, banktegoeden, aandelen, effecten, verzekeringen, pensioensparen,…
 • regeling/verdeling onroerende goederen: verkoop, overname door een van de echtgenoten of behoud onverdeeldheid
 • verdeling van de schulden
 • belastingen: hoe wordt toekomstige teruggave of aanslag verdeeld…
 • erfrechten

II. Familiale regeling – kinderen

 • waar worden de kinderen ingeschreven?
 • ouderlijk gezag
 • verblijfsregeling
 • ouderschapsplan/ opvoedingsproject
 • kosten/ onderhoudsgeld kinderen
 • eventueel onderhoudsuitkering tussen echtgenoten

Als bemiddelaar begeleid ik jullie doorheen het volledige echtscheidingsproces. Voorkomen van discussie na de scheiding is daarbij het uitgangspunt. Dit is mogelijk door te spreken en denken vanuit belangen. Wat is voor jullie belangrijk?

EOT-wat moet er geregeld worden2

Jullie hoeven niet naar een advocaat te gaan. Het gehele traject van de rechtbank en/of de notaris wordt voor jullie door mij geregeld en opgevolgd.

Indien een onroerend goed betrokken is in de regeling moet het akkoord over dit onroerend goed bij de notaris worden bevestigd vooraleer de echtscheiding kan worden ingeleid op de rechtbank. Ik contacteer voor jullie de notaris en volg de opmaak van de notariële akte op.

Wat als we niet kunnen scheiden met onderlinge toestemming?

Lukt het niet om een akkoord te bereiken over alle punten in onderling akkoord, dan is de procedure van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid.

Bij een EOO kan het verzoek tot echtscheiding eenzijdig, d.w.z. door één van de echtgenoten, worden ingeleid. Er hoeft dus geen akkoord te zijn van de ander om de echtscheiding in te zetten. De rechter spreekt de echtscheiding uit indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ofwel dient bewijs te worden geleverd van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ofwel dient te worden aangetoond dat de echtgenoten reeds sedert een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven ( 6 maanden in geval van gezamenlijke aanvraag tot scheiding, 1 jaar in geval van eenzijdige aanvraag tot scheiding).

De rechter zal meteen ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Immers, indien partijen zelf geen akkoord bereiken over de volledige verdeling, zal een onafhankelijke notaris de nodige beslissingen in Uw plaats nemen overeenkomstig de wettelijke regels van verdeling.

Ook op dit moment nog kunnen partijen de weg van bemiddeling inslaan om alsnog tot een onderling akkoord over de verdeling te komen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels