blog_kinderen en echtscheiding tips en ervaringen

Of waarom scheidingsbemiddeling ook goed is voor de kinderen

Geschreven door Vera Steyvers -juridische scheidingsbegeleider en ouderschapsbemiddelaar, en Ursula Proost – therapie en psycho-pedagogische counseling
Ouders in scheiding…

Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal, en financieel. Tegelijk is er ook de zorg naar de kinderen toe, die geconfronteerd worden met de uitdagingen van een nieuwe start en nieuwe levensomstandigheden.

In een periode die veel vergt van de scheidende partners, is het de vraag op welke manier zij ook nog over de belangen van de kinderen kunnen waken.
Gevolgen voor de kinderen

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen.
Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen.

Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking ervan zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding.
Het is daarom belangrijk dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar overleggen. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.
Maar hoe doe je dat dan?

Allemaal mooie principes, waarin iedereen zich wel kan vinden. Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

  • Kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling. Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen.

Via een bemiddelingstraject kunnen ouders tot afspraken komen waarin beide ouders zich kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

De bemiddelaar helpt bij het opmaken van een werkbaar ouderschapsplan: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, de fiscale aspecten, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject. Uitganspunt daarbij is het vermijden van discussies achteraf. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen het gewicht van de scheiding en de conflicten ervaren.

Uitgangspunt bij ouderschapsbemiddeling en scheidingsbegeleiding is dat de ouders, ook na hun scheiding, alles zo veel als nodig in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen.

Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. Zo’n document bevat een volledig overzicht van waar de kinderen bij wie verblijven, tijdens de week, tijdens vakanties, op bijzondere dagen (zoals verjaardagen van het kind, van de ouder, vaderdag, moederdag,…), en wie welke kosten voor de kinderen draagt.

De vastgelegde regeling geldt als basis voor het dagelijks verloop van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding, en geldt ook als vangnet voor het geval dat het onderling overleg niet (meer) werkt.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Het is daarom echt belangrijk om een evenwichtige regeling te treffen, die op alle vlak grondig werd doorgesproken.

  • Ervaringen en tips van Ursula Proost, therapeut

Welzijn en stabiliteit

Ouders maken een zeer moeilijke periode door die heel wat reorganisatie met zich meebrengt voor zichzelf en voor de kinderen. Buiten het eigen gevoel is het gevoel dat je opgedrongen wordt door de maatschappij, je familieleden en je vrienden die jou ten stelligste willen steunen, vaak niet helpend om rust te brengen. Er is een gevoel van strijd: je moet eruit halen wat erin zit, je mag je niet laten doen, je gaat dat toch ook niet laten afnemen, je heb er recht op…

Tijdens een echtscheiding zijn er twee kaders actief: het juridisch kader dat “rechtspraak” wil en het welzijnskader dat rust en welzijn beoogt. Een bemiddelaar met juridische achtergrond heeft oog voor beide kaders en is de aangewezen persoon om een goede regeling op te stellen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Een goede regeling brengt zowel voor de kinderen als voor de ouders (terug) rust.

Versta me hierin niet verkeerd: er is geen gemakkelijke manier om te scheiden, er is geen gemakkelijke manier om mensen hierin te begeleiden. Toch kan het vanuit een ander kader dan vanuit een strijdkader.

Mijn taak als welzijnswerker is om het welzijnskader te blijven hanteren als tegengif voor het strijdkader. Hierin raken therapie en bemiddeling elkaar: het zoeken naar constructieve oplossingen en regelingen waarbij de strijd op de achtergrond komt en de blik op de toekomst wordt gericht.

flexibiliteit en groei

Scheiding brengt een opvoedingsreorganisatie met zich mee en opvoeden is in zich al niet makkelijk. Als die opvoeding dan ook nog gedragen wordt door twee strijdende partijen, loopt het nog moeilijker. Opvoeding vraagt ook voortdurende bijsturing, in elk gezin, tweeouder-, éénouder- of nieuw samengesteld gezin. Wat er ook juridisch is vastgelegd, je kan niet verder zonder flexibiliteit en zonder mee te groeien met de behoeften van het kind. Deze noden en behoeften veranderen constant met de leeftijd. Indien je dankzij bemiddeling en/of therapie de ouderrelatie los kunt blijven zien van de ex-partnerrelatie, is de kans veel groter dat deze evolutie makkelijker verloopt.

Relatie tussen ouders

Als therapeut werk ik niet met ex-partners maar met ouders, in het belang van hun kinderen.

Hoe groter het vertrouwen en de gemoedsrust is in de ouder-kindrelatie, hoe minder de stress is in de ex-partnerrelatie en ook omgekeerd.

Het welzijnskader voor de kinderen loopt samen met dat van de ouders. Het is als twee rails van hetzelfde spoor, toekomstgericht. Kinderen zijn loyaal aan hun beide ouders. Los van de strijd tussen hun ouders blijft de band met beide ouders bestaan. Als therapeut, als welzijnswerker, is het voor mij van belang er steeds vanuit te gaan dat de kinderen twee ouders hebben en ze met hen beiden hun eigen verhaal verder moeten en willen schrijven.

Kinderen willen niet dat hun ouders slecht spreken over elkaar. Ze willen niet dat hun ouder een aangename verbinding met de andere ouder in de weg staat. Kinderen ontlenen hun eigenwaarde aan hun relatie met beide ouders. Kinderen hebben last van scheiding, maar zijn veerkrachtig en kunnen veranderingen het hoofd bieden mits zij door hun ouders hierin gehoord en gesteund worden.

Communicatie naar de kinderen toe

Kinderen zijn een betrokken partij. In hoeverre betrek je hen als ouder actief in de scheiding? Kinderen zijn gevoelig voor wat er gebeurt in hun hun omgeving, hun gezin. Ze “weten” meer dan we denken, ook al laten ze dit niet altijd uitschijnen.

Je hoeft met je kind niet alles te delen, net zoals je hen ook niet alles van alles moet afschermen. Veel hangt af ook van het karakter van je kind, elk kind is daarin anders. Therapeutische hulp voor hen kan ondersteunend zijn, als het verhaal vastloopt en ze zich niet voldoende gehoord of gesteund voelen door hun ouders en/of omgeving.

Het scheidingsverhaal brengt ook voor kinderen een reorganisatie mee. Wat ze boven therapie nodig hebben, is tijd en vertrouwen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Een kind waarvan de beide ouders hun ouderrol mogen en kunnen opnemen, heeft een vruchtbare bodem om tot volle ontwikkeling te komen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels