blog_aftrek van onderhoudsbijdrage

Fiscale aftrek van onderhoudsgeld

Betaalde onderhoudsgelden geven recht op aftrek in de personenbelasting, en dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Om van de aftrek te kunnen genieten, moet men wel een aantal voorwaarden respecteren.

aftrekbare sommen

80% van het betaalde onderhoudsgeld is aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Op dat afgetrokken bedrag betaalt de onderhoudplichtige dus geen personenbelasting.

Er kan enkel sprake zijn van deze aftrek voor zover de onderhoudsgelden betaald werden ten voordele van een kind dat geen deel uitmaakt van het gezin van degene die het onderhoudsgeld verschuldigd is. Met andere woorden: dit fiscaal voordeel is niet cumuleerbaar met het voordeel van kinderen ten laste. Om van dat voordeel te genieten is het immers noodzakelijk dat het kind net wél fiscaal deel uitmaakt van uw gezin.

De aftrek van onderhoudsgeld is ook niet combineerbaar met het fiscaal co-ouderschap. Het ene sluit het andere uit. De onderhoudsplichtige co-ouder dient dus fiscaal de meest voordelige keuze te maken…

voorwaarden voor fiscale aftrek

De aftrek wordt toegestaan voor onderhoudsbijdragen die betaald zijn in het kader van een wettelijke onderhoudsverplichting. De onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van hun kinderen is ingeschreven in ons Burgerlijk Wetboek, dus er bestaat geen discussie over het wettelijk karakter daarvan.

Verder geldt de aftrek ook enkel voor ‘regelmatig betaalde’ onderhoudsbijdragen. De betalingen moeten op zich een periodiek karakter hebben (behoudens voor wat betreft bijdrage in onvoorziene en buitengewone kosten van de kinderen) en moeten bovendien stipt betaald zijn. Een onderhoudsplichtige die de verschuldigde bijdrage te laat betaalt, verliest zijn recht op fiscale aftrek. Een vertraging in betaling van maximaal 3 maanden wordt door de fiscus door de vingers gezien, maar nadien verliest men onherroepelijk het recht op aftrek voor de laattijdige betalingen.

Moeten de afspraken over het onderhoudsgeld schriftelijk zijn vastgelegd? Nee, in principe niet. Maar het uitgangspunt blijft steeds dat de belastingplichtige die het voordeel van de aftrek inroept, ook moet kunnen bewijzen dat hij daarvoor in aanmerking komt. Op basis van een schriftelijke ouderschapsovereenkomst of scheidingsakkoord zal dit bewijs natuurlijk veel gemakkelijker te leveren zijn. Het is dus absoluut aan te raden dat de afspraken over de bijdrage in onderhoudskosten duidelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Kindrekening

Een kindrekening is een rekening op naam van beide ouders waarop bepaalde sommen worden gestort die dienen voor de betaling van de verblijfsoverstijgende kosten ( enkel de gewone, of ook de buitengewone verblijfsoverstijgende kosten).

Elke ouder stort maandelijks een bepaald bedrag op de rekening, en ook het kindergeld of bijvoorbeeld de tussenkomst van de mutualiteiten voor doktersbezoeken van de kinderen kunnen op deze rekening worden gestort. Vervolgens kan elke ouder dan betalingen ten behoeve van de kinderen uitvoeren vanuit deze rekening.

De rekening staat op naam van beide ouders, waardoor elk van hen een duidelijke inzage heeft in de gedane uitgaven en het saldo op de rekening.

De sommen die bij wijze van onderhoudsbijdrage worden gestort op de kindrekening, zijn eveneens fiscaal aftrekbaar voor de ouder die de kinderen niet ten laste heeft staan.

Verder verwijs ik graag naar een aantal nuttige tips voor een goed gebruik van de kindrekening. (HIER STOND LINK NAAR ANDERE BLOG)

Fiscale optimalisatie

Naast het uitwerken van een systeem ter betaling en verrekening van de kosten van de kinderen, is het ook belangrijk om oog te hebben voor de fiscale optimalisatie van de financiële regeling voor kinderen in regelingsaktes of ouderschapsovereenkomsten.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels