blog_regeling van de schulden bij echtscheiding

Bij een scheiding wordt niet alleen een akkoord opgemaakt over de verdeling van het huis, de auto, het verblijf van de kinderen… Ook over de schulden moet men een regeling treffen.

Wat zijn die schulden dan precies? Het gaat om leningen ( een persoonlijke lening voor de auto bijvoorbeeld, of een hypotheeklening voor het huis) maar ook bijvoorbeeld om de belastingen die jullie nog moeten betalen het jaar volgend op de scheiding.
Samen tot betaling gehouden

Beide partners zijn gehouden tot terugbetaling van de schulden die ze samen zijn aangegaan, en ook voor alle schulden die werden gemaakt voor het huishouden en de kinderen, zelfs bij echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen of bij samenwonende partners! De schulden die daarvoor nog openstaan na de scheiding, kunnen dus bij elk van de beide ex-partners kunnen worden opgevraagd door de schuldeisers.
Wel een akkoord, maar let op!

Over de betaling van de schulden kan je een akkoord uitwerken. De partner die de auto houdt betaalt bijvoorbeeld de lening daarvoor ook verder af, de hypotheeklening wordt terugbetaald bij verkoop van het huis en de personenbelasting wordt bij helften verdeeld.

Zo’n akkoord is perfect geldig tussen de beide ex-partners af te sluiten. Maar let op, het akkoord is niet tegenwerpelijk aan de schuldeiser (bank of de fiscus bijvoorbeeld). Met andere woorden: als de partner die instaat voor de terugbetaling van de autolening deze niet stipt betaalt, kan de bank ook de andere partner aanspreken tot betaling. De schuldeiser in kwestie trekt zich er niets van aan dat tussen de beide leners een andere regeling over de betaling werd overeen gekomen…

Wil je de zekerheid hebben dat de schuldeiser je niet meer kan afspreken tot betaling, dan is daarvoor een officieel akkoord tot “décharge” nodig. De fiscus zal zich daartoe nooit laten verleiden, maar banken staan dit onder bepaalde voorwaarden wel toe. De bank bevestigt dan formeel en onherroepelijk dat de lening enkel ten laste is van die ene partner die zich daartoe verbindt, en ontslaat de andere partner van alle verplichtingen tot betaling.
Hypotheeklening

De ex-partners kunnen kiezen voor een toebedeling van de gemeenschappelijke woning aan een van de echtgenoten. Loopt er nog een hypothecaire lening op het pand? De echtgenoot die het eigendom overneemt kan de lening op zijn naam laten zetten en verder afbetalen, of kan ervoor kiezen de lopende lening af te sluiten en een nieuwe lening aan te gaan.

Wil je de lening volledig op jouw naam laten zetten, dan moet dit bij de bank officieel aangevraagd worden.

De bank zal de terugbetalingsmogelijkheden onderzoeken van de echtgenoot die de lening wil overnemen, net zoals dit onderzocht is geweest bij het aangaan van de lening destijds. Enkel indien de bank oordeelt dat deze echtgenoot op zijn eentje ook voldoende kredietwaardig is, zal ze de andere echtgenoot willen ontslaan van de verplichting om mee aansprakelijk te blijven. Vooraleer je gaat onderhandelen met je ex over een overname van de woning, zou je dus best al eens met de bank gaan spreken over de mogelijkheden tot overname van de lening.

Je kan er ook voor kiezen de bestaande lening af te sluiten en een nieuwe lening aan te gaan. Die nieuwe lening dekt dan het openstaand saldo van de oude lening, alsook de eventuele oplegsom voor de inkoop van de woning.

Het afsluiten van de lopende lening en aangaan van een herfinanciering bij een andere bank, is de meest duidelijke en transparante oplossing. De andere echtgenoot kan er gerust in zijn dat hij niet meer kan worden aangesproken tot terugbetaling.

Maar zo’n herfinanciering brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee… De vorige lening wordt vervroegd terugbetaald en daarom vraagt de bank bovenop de aflossing van het openstaand kapitaal ook nog een wederbeleggingsvergoeding op. Bovendien moet de oude hypotheek zelf geschrapt worden, waardoor bijkomende registratierechten en hypotheekkosten opeisbaar worden. Ook voor de nieuwe lening zijn er opnieuw registratierechten, hypotheekrechten en notariskosten verschuldigd.

Bij de overname van de bestaande lening zijn de kosten veel beperkter: er zal hoogstens een administratiekost verschuldigd zijn aan de bank. Maar het is wel erg belangrijk dat de overname grondig wordt opgevolgd. Bij gebrek aan officieel akkoord (décharge) vanwege de bank, blijft de andere ex-partner immers mee gehouden tot de terugbetaling van de hypotheek. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben… Laat je daarom goed informeren.
Belastingen

Wie gehuwd is, ontvangt een gemeenschappelijk belastingaanslag. Wel wordt steeds het belastbaar inkomen van elke echtgenoot afzonderlijk vastgesteld. Je kan dus laten uitrekenen hoeveel elke echtgenoot verschuldigd is aan inkomstenbelasting, op basis van wat elk van hen afzonderlijk heeft verdiend.

In het jaar waarin de feitelijke scheiding ontstaat, ontvangt men nog een gemeenschappelijke aanslag. Vanaf het jaar dat daarop volgt, ontvangt elke echtgenoot een afzonderlijke aanslag.

Er kan een berekening worden gemaakt van de belastingschuld van elke echtgenoot afzonderlijk, en de echtgenoten kunnen onderling een regeling treffen over wie instaat voor de betaling ervan. Ook hier geldt weer de regel dat deze overeenkomsten -hoewel volstrekt geldig tussen partijen – niet tegenstelbaar zijn aan de fiscus.

Je ziet het, er valt heel wat te regelen! En elk akkoord dat over de verdeling van schulden wordt gemaakt, moet dan ook weer worden bekeken in het licht van de tegenstelbaarheid ervan aan de schuldeiser in kwestie. Laat je dus goed bijstaan bij het opmaken van een regeling bij scheiding.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels