blog_ik wil scheiden maar mijn partner niet

“Ik wil scheiden maar mijn partner niet…” Wat dan?

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

De Belgische wet voorziet de mogelijkheid om op eenzijdig verzoek tot een echtscheiding te komen. Met andere woorden, ook wanneer je partner niet wil scheiden, kan je de scheiding uiteindelijk wel afdwingen.
Echtscheidingsprocedure op basis van onherstelbare ontwrichting

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid. Hiervoor is vereist dat je reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leeft.

Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is deze procedure de enige optie.

Bij een EOO kan het verzoek tot echtscheiding eenzijdig, d.w.z. door één van de echtgenoten, worden ingeleid. Er hoeft dus geen akkoord te zijn van de ander om de echtscheiding in te zetten. De rechter spreekt de echtscheiding uit indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ofwel dient bewijs te worden geleverd van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ofwel dient te worden aangetoond dat de echtgenoten reeds sedert een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven ( 6 maanden in geval van gezamenlijke aanvraag tot scheiding, 1 jaar in geval van eenzijdige aanvraag tot scheiding).

De rechter zal meteen ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Immers, als jullie zelf geen akkoord bereiken over de volledige verdeling, zal een onafhankelijke notaris de nodige beslissingen in uw plaats nemen overeenkomstig de wettelijke regels van verdeling.

De echtscheiding wordt op korte termijn uitgesproken. Daarbij wordt dan door de rechter een notaris aangesteld die overeenkomstig de wettelijke regels alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van jullie huwelijksvermogen.

De EOO-procedure start dus met de echtscheiding. Nadien komen de regelingen pas aan bod.
Echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Bij een procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) is het net omgekeerd. Eerst wordt de regeling opgemaakt, pas daarna wordt de eigenlijke echtscheiding geregeld.

Een scheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.

Je houdt zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.
Toch samen kiezen voor een scheiding?

Een scheiding in onderlinge toestemming verloopt sneller, goedkoper en vreedzamer dan een gerechtelijke procedure, ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd. Het woord zegt genoeg…

Gun je partner daarom tijd om te wennen aan het idee van een scheiding. Degene die de beslissing tot scheiden neemt, staat vaak al veel verder in het verwerkings- en aanvaardingsproces dan de partner die niet voor de scheiding koos. Deze partner heeft ook recht op een periode van verwerking, om uiteindelijk het onvermijdelijke feit van de relatiebreuk onder ogen te kunnen zien. De kans is groot dat deze partner, na verloop van deze ‘verwerkingsperiode’, alsnog bereid is om mee te werken aan een scheiding in onderlinge toestemming. Het besef dat de scheiding onvermijdelijk is en dat beide partners er baat bij hebben dit zo goed als mogelijk samen te regelen, zal stilaan groeien.
Wat kan de bemiddelaar voor je doen? Een goed gesprek doet veel

De bemiddelaar helpt en begeleidt je doorheen de procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT). Van het eerste gesprek tot aan de neerlegging van het verzoek tot scheiding op de rechtbank, en het vonnis van echtscheiding, volgt de bemiddelaar jullie op.

Als tijdens de gesprekken bij de bemiddelaar blijkt dat de echtgenoten toch nog niet allebei even ver staan in hun scheidingsbeslissing, is het goed om er enkele weken te laten te laten overgaan vooraleer het volgende gesprek plaatsvindt. Dit geeft de partners de ruimte om elk op hun eigen ritme met de scheiding om te gaan. Het feit dat je op gesprek komt bij de bemiddelaar maakt de hele situatie ook veel concreter, en draagt op die manier bij tot het verloop en aanvaarden van de scheiding.

Twijfel je of bemiddeling iets voor jullie kan betekenen? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Wie in een procedure van echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) is gescheiden, al dan niet op eenzijdig verzoek, kan er na het scheidingsvonnis toch nog voor kiezen om het akkoord over de verdeling op een minnelijke manier na te streven met hulp van de bemiddelaar.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels