blog_omgangsrecht grootouders

Doorgaans verloopt het contact tussen grootouders en hun kleinkinderen spontaan. Na een scheiding van de grootouders of de ouders, gebeurt het wel eens dat het contact met de kleinkinderen vermindert. Uit sociologische onderzoeken blijkt dat kinderen van gescheiden ouders vooral de grootouders langs vaderszijde minder vaak zien dan de kinderen van gehuwde ouders. Veel hangt af van de verblijfsregeling uiteraard…. Iets waar grootouders geen vat op hebben.

Maar ook zonder de context van een scheiding kunnen conflicten binnen de familie ervoor zorgen dat het contact tussen grootouders en hun kleinkinderen wegvalt.
Principieel recht op contact van de grootouders

Grootouders hebben een principieel recht op contact met hun kleinkinderen. Ze moeten dus niet aantonen dat er een bijzondere affectieve band bestaat tussen hen en de kleinkinderen. Het simpele feit dat ze de grootouders zijn, maak dat ze recht hebben om persoonlijk
contact te onderhouden met hun kleinkinderen. Indien de ouders en grootouders niet in onderling overleg tot afspraken over het persoonlijk contact komen, kunnen de grootouders dit via de rechtbank vorderen. Enkel indien dit persoonlijk contact in strijd zou zijn met het belang van het kind, kan het de grootouders worden ontzegd. De vraag is natuurlijk hoe het belang van een kind zich situeert in een aanhoudende situatie van conflicten tussen zijn ouders en grootouders..
Uitklaren van de meningsverschillen

Vooraleer kan worden overgegaan tot herstel van het contact tussen kleinkind en grootouders is het belangrijk dat wordt gewerkt aan het conflict tussen ouders en grootouders.

Om de contactmomenten te kunnen organiseren op een manier die voor het kind aangenaam blijft, is er toch een minimum aan communicatie tussen de ouders en de grootouders nodig. Bovendien hangt ook de latere uitvoering van het recht op persoonlijk contact af van de medewerking van de ouders. Immers, stel dat de rechter een maandelijks persoonlijk contact oplegt, zullen het nog steeds de ouders zijn die het kind naar de woning van de grootouders of een andere voorziene plek, moeten brengen. In het slechtste geval zouden de grootouders een dwangmaatregelen kunnen vorderen, waardoor de ouders bijvoorbeeld een bepaalde geldboete moeten betalen per dag dat zij de uitoefening van het omgangsrecht verhinderen. Maar hoe dient dit alles nog het belang van het kind?
Belang van bemiddeling

Het hoeft waarschijnlijk geen verder betoog dat bemiddeling een goed alternatief is voor een rechtszaak tussen ouders en grootouders. Het feit dat je tegenover mekaar staat in de rechtbank om een conflict uit te vechten over persoonlijk contact met je kleinkind, doet uiteraard geen goed aan de relatie met je kind en schoonzoon- of dochter.

En de vraag is hoe dit alles nog in het belang van het kleinkind is… Het onderhouden van contact met de grootouders is belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van een kind. Maar wat als dit contact wordt uitgeoefend binnen een spanningsveld van conflicten en rechtszaken?

Bemiddeling is dé manier bij uitstek om te komen tot goede, evenwichtige afspraken, die leefbaar zijn voor ouders én grootouders, en die het kleinkind de kans geven op een aangenaam en vreedzaam contact met zijn grootouders.

De afspraken die onder begeleiding van een erkende bemiddelaar worden gemaakt, worden door de bemiddelaar verwerkt in een schriftelijk akkoord dat vervolgens ter homologatie aan de familierechtbank wordt voorgelegd. Zo wordt de overeenkomst bekleed met dezelfde uitvoerbare kracht als van een vonnis van de rechtbank. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

Last but not least: een bemiddelingstraject is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer alle betrokkenen een eigen advocaat aanstellen.

Jullie betalen samen de kosten van één bemiddelaar, die jullie allen op een onafhankelijke en onpartijdige manier bijstaat en alle nodige juridische info verstrekt.

Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan spreekt de bemiddelaar die samen met jullie door. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.

Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Als erkend bemiddelaar help ik jullie om uit de rechtbank weg te blijven.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels